Donostiako uda ikastaroak


descargar 151.89 Kb.
títuloDonostiako uda ikastaroak
fecha de publicación15.11.2015
tamaño151.89 Kb.
tipoCursos
p.se-todo.com > Documentos > Cursos

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
CURSOS DE VERANO EN SAN SEBASTIÁN

DONOSTIAKO UDA IKASTAROAK


MATRIKULA - MATRÍCULA
5.9 IV JORNADAS SOBRE HISTORIA DE VIDA EN EDUCACIÓN. La investigación biográfica narrativa en la formación inicial y permanente del profesorado


IKASLEAREN DATUAK - DATOS DEL ALUMNO/A


Lehen deitura / Primer apellido

Bigarren deitura / Segundo apellido

Izena / Nombre


Kalea / Calle

Zk. /

Solairua / Piso

Letra / Letra

Posta-kodea / Cód. Postal

Hiria / Ciudad

Probintzia / Provincia


Naziotasuna / Nacionalidad

Jaioteguna / Fecha de nacimiento

N.A.N. / D.N.I.


Mugikorra / Tel. / Móvil

E-mail

Gizona / Hombre

Emakumea / Mujer


FORMAKUNTZA AKADEMIKOA - FORMACIÓN ACADÉMICA


(1) Titulazio-maila

Nivel de titulación
(2) Lanbidea

Ocupación
(3) Burututako edo burutzen ari zaren ikasketak

Estudios que realiza o ha realizado

(1) (2) (3) Bete erantsitako zerrendaren arabera - Rellenar conforme al listado adjunto


Ikasketa tokia - Centro de estudios
Lantokia - Centro de trabajo

MATRIKULA ESKAERA - SOLICITUD DE MATRÍCULABekadun kodea:

Cód. de becario/a:


Honako kodeak dituzten ikastaroetan matrikulatuko naiz:

Se matricula en los cursos cuyos códigos son:

5.9Uda Ikastaroen kontuan ikaslearen izenean egindako diru-sarreraren frogagiria erantsita:

Adjunta justificante, a nombre del alumno/a, hecho a la cuenta de los Cursos de Verano:
BBVA 0182 – 5709 – 48 – 0010010034


MATRIKULA PREZIOAK - PRECIOS DE MATRÍCULAHasta el 31 de mayo

Before 31st May

60 €

A partir del 1 de junio

From 1st June

68 €
Tarifa para becarios

Bekadunentzako prezioa

30 €

Tarifa para becarios

Bekadunentzako prezioa

34 €


Nola izan duzu UPV/EHUk Donostian egiten dituen Uda Ikastaroen berri?

¿Cómo has conocido la existencia de los Cursos de Verano de la UPV/EHU de San Sebastián?

Kartel publizitarioak - Carteles publicitarios
Prentsa idatzia - Prensa escrita
Ezagunak - AmistadesIkus-entzunezkoak - Medios audiovisuales
Internet
Besteak - Otros


EGOITZA - ALOJAMIENTO
Sarrera 22 orduak baino lehen egingo da. Handik aurrera ez dago harrera-lekurik. (BEZ barne). Erreserba bakoitzeko 5€ ordaindu beharko dira kudeaketagatik.

El día de entrada debe presentarse antes de las 22 horas. No hay recepción a partir de esa hora. (IVA incluido). Se deberá abonar 5 € en concepto de gestión, por reserva.

Residencia Universitaria

Manuel Agud Querol

Paseo de Berio 9,

20018 SAN SEBASTIAN

www.resa.es

A

42,17 €

B

71,56 €


* Gosaria ez dago barne. 2 gaueko gutxieneko egonaldia. Gela bakoitzean sukaldea dago. Asteko garbiketa

Desayuno no incluido. Estancia mínima de 2 noches. La habitación dispone de cocina. Limpieza semanal.Residencia de estudiantes Villa Alaidi E.A.M.

Paseo de Hériz nº 95, 20009 SAN SEBASTIAN

www.villa-alaidi.com


29 €


Albergue Ondarreta

Paseo de Igueldo nº 25, 20008 SAN SEBASTIAN

www.donostialbergues.org


18 €


* Gela partekatuek, gosaria barne eta gela garbiketa izango dute.

En habitaciones compartidas, desayuno incluido y limpieza de la habitación.


Colegio Mayor Olarain

Paseo de Ondarreta nº 24,

20008 SAN SEBASTIAN

www.olarain.com

A

61,05 €

B

93,50 €


* Gosaria eta gelaren garbiketa barne.

Desayuno incluido y limpieza de la habitación.
Colegio La Salle

Madalena Jauregiberri nº 2, 20014 SAN SEBASTIAN

www.lasalledonostia.com/egoitza


24 €


* Ohe bakarreko gela. Gosaria eta gela garbiketa barne. Komuna partekatua.

Habitación individual. Desayuno y limpieza de la habitación incluido. Baño compartido.
Hoteletan - En hoteles:

Viajes Mundo Tres

Plaza del Buen Pastor, 7

20005 SAN SEBASTIAN.

Tel. 943 43 05 69

Fax 943 43 10 69

events@viajesmundotres.es

(A) Ohe bakarreko gela - Hab. individual / (B) Bi oheko gela - Hab. doble

ERRESERBA - RESERVA


Aukeratutako egoitza - Alojamiento escogido
Pertsona kopurua - Nº de personas

Gau kopurua - Nº de noches

Sarrera eguna - Fecha de entrada

Irteera eguna - Fecha de salida

FAKTURAZIOA - FACTURACIÓN
Irailean Uda Ikastaroen antolatzaileek, faktura bat bidaliko diete ikasle guztiei. Faktura hau, beste pertsona edo entitate baten izenean egina izatea nahi duen ikasleak, ondorengo hutsuneak bete beharko ditu.
La organización de los Cursos enviará una factura a todos los alumnos, en septiembre. El alumno que necesite que dicha factura sea emitida a nombre de otra persona o entidad, deberá facilitar los datos abajo indicados.


Izena edo Entitatea – Nombre o Entidad
Helbidea – Dirección
Posta-kodea – Cód. Postal

Hiria – Ciudad

Probintzia – Provincia


Tel.

E-mail

N.A.N. – D.N.I. I.F.K – C.I.F.BALIOGABETZEA – CANCELACIONES

MATRIKULA: Uda Ikastaroen Idazkaritzara bidali beharko da matrikula baliogabetzeko inprimakia (udaikastaroak@ehu.es) ikastaroa hasi baino 15 egun lehenago gutxienez. Matrikula eta ostatua ordaintzeko egindako diru-sarrera itzuliko zaizu kudeaketa-gastuetarako 10 € izan ezik. Dirua itzultzeko, ondorengo kontuan sartuko da:
MATRÍCULA: Se deberá enviar el impreso de cancelación de matrícula a la Secretaría de Cursos de Verano (cverano@ehu.es) hasta 15 días antes del inicio de curso. Se devolverá la cantidad ingresada en concepto de matrícula y alojamiento de ese curso menos 10 € de gastos de gestión. Las devoluciones, se realizarán en la siguiente cuenta bancaria:

EGOITZA: Uda Ikastaroen idazkaritzara bidali beharko da matrikula baliogabetzeko inprimakia (udaikastaroak@ehu.es) ikastaroa hasi baino 8 egun lehenago gutxienez. Egoitza erreserba hori ordaintzeko egindako diru-sarrera itzuliko zaizu kudeaketa-gastuetarako 2,5 € izan ezik.
ALOJAMIENTO: Se deberá enviar el impreso de cancelación de matrícula a la secretaría de Cursos de Verano (cverano@ehu.es) hasta 8 días antes del inicio de curso. Se devolverá la cantidad ingresada en concepto de dicho alojamiento menos 2,5 € de gastos de gestión.


Entitatea – Entidad
Sukurtsala – Sucursal
D.C.
Kontua – Cuenta20 digituak / 20 dígitos

BIDALTZEKO HELBIDEA - LUGAR DE ENVÍO
Matrikula-orria eta diru-sartze ziurtagiria, maiatzaren 2tik aurrera eta plaza hutsak gelditzen diren bitartean, bidaliz burutzen da.
La matrícula se formaliza enviando la hoja de matrícula y el resguardo de ingreso, a nombre del alumno/a, a partir del 2 de mayo y mientras haya plazas.
Secretaría de los Cursos – Uda Ikastaroen Idazkaritza

Apdo. 1042 Postakutxa cverano@ehu.es

20080 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN Tel.: (+34) 943 21 95 11 udaikastaroak@ehu.es

(GIPUZKOA) Fax / Faxa : (+34) 943 21 95 98 www.sc.ehu.es/cursosveranoINFORMAZIO OROKORRA - INFORMACIÓN GENERAL

I Matrikula-orria eta diru-sartze ziurtagiria, maiatzaren 2tik aurrera bidaliz burutzen da.

La matrícula se formaliza enviando la hoja de matrícula y el resguardo de ingreso, a partir del 2 de mayo.
II Ez bidali matrikula inprimakirik beka eman zaizun ala ez idatziz baieztatua izan arte.

No envíe el impreso de matrícula hasta después de recibir notificación sobre la concesión o no de la beca.
III Ikastaro baten matrikula-beka izateak, ikastaroaren balioaren %50a bakarrik ordaintzeko eskubidea eskaintzen dizu. Beka izateak ez du plaza bermatzen.

Las becas de matrícula dan derecho a la inscripción en el Curso mediante el abono del 50% del valor de la matrícula del Curso en el que se es becario. La concesión de la beca no significa la reserva de la plaza.

FORMAKUNTZA AKADEMIKOA - FORMACIÓN ACADÉMICA


(3) Burututako edo burutzen ari zaren ikasketak

Kod.Estudios que realiza o ha realizado

Cód.

(1) Titulazio-maila - Nivel de titulación

Kod.
Antropologia - Antropología

21
Cód.
Arkitektura - Arquitectura

22

Oinarrizko ikasketak - Estudios primarios

1
Arkitektura teknikoa - Arquitectura técnica

23

OHO, DBH, BBB, UBI, LH1, LH2

2
Arte ederrak - Bellas artes

24

EGB, DBH, BUP, COU, FP1, FP2
Ingurugiro zientziak - Ciencias ambientales

25

1 zikloko ikaslea - Estudiante 1er ciclo

3
Biologi zientziak - Ciencias biológicas

26

2 zikloko ikaslea - Estudiante 2º ciclo

4
Hezkuntza zientziak - Ciencias de la educación

27

3 zikloko ikaslea - Estudiante 3er ciclo

5
Zientzia politikoak - Ciencias políticas

28

Diplomatua - Diplomado/a

6
Zuzenbidea - Derecho

29

Lizentziatua - Licenciado/a

7
Ekonomia - Económicas

30

Doktorea - Doctor/a

8
Enpresaritza - Empresariales

31

Besteak – Otros

9
Erizaintza - Enfermería

32


Farmazia - Farmacia

33


Filologia - Filología

34


Filosofia - Filosofía

35

(2) Lanbidea – Ocupación

Kod.
Fisika - Física

36
Cód.
Geografia - Geografía

37


Geologia - Geología

38

Herri-administrazioa - Administración pública

60
Historia - Historia

39

Osasun Zientziak - Ciencias de la Salud

61
Informatika - Informática

40

Eraikuntza – Construcción

62
Goi-mailako ingeniaritza - Ingeniería superior

41

Langabezia - Desempleado/a

63
Ingeniaritza teknikoa - Ingeniería técnica

42

Enpresaria - Empresario/a

64
Literatura – Literatura

43

Irakaskuntza – Enseñanza

65
Magisteritza - Magisterio

44

Ikaslea – Estudiante

66
Matematikak - Matemáticas

45

Industria – Industria

67
Medikuntza - Medicina

46

Erretiratua - Jubilado/a

68
Nutrizioa - Nutrición

47

Etxeko lanak - Labores domésticas

69
Kazetaritza - Periodismo

48

Lanbide liberala - Profesión liberal

70
Psikologia - Psicología

49

Zerbitzuak – Servicios

71
Kimika - Química

50

Otros – Besteak

72
Lan harremanak - Relaciones laborales

51


Soziologia - Sociología

52


Gizarte lana - Trabajo social

53


Turismoa - Turismo

54


Besteak - Otros

55
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeak informatzeko ezartzen duen betebeharra betez, jakinarazi nahi dizugu zure datu pertsonalak fitxategi batean gordeko direla eta horren titular eta arduraduna Uda Ikastaroen Fundazioa dela. Nahi izanez gero, datuak zuzentzeko edo/eta baliogabetzeko eskubidea izango duzu.

En cumplimiento del deber de información que impone el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y responsable es la Fundación Cursos de Verano. Si lo desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de rectificación y/o cancelación de los datos.

similar:

Donostiako uda ikastaroak iconMario Vaquerizo da Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren...

Donostiako uda ikastaroak icon28 Donostiako Arte Eszenikoen Tailerraren ate zabalik erakustaldiak...

Donostiako uda ikastaroak iconRec, jaume balagueró eta paco plazarena, eta los cronocrímenes, nacho...


Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
p.se-todo.com