1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece
descargar 163.65 Kb.
título1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece
página1/3
fecha de publicación24.11.2015
tamaño163.65 Kb.
tipoDocumentos
p.se-todo.com > Documentos > Documentos
  1   2   3
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DIA DEZ DE ABRIL DE DOUS MIL TRECE.
No Concello de Láncara, sendo as doce horas, do día dez de abril de dous mil trece reúnese no Salón de Sesións a Xunta de Goberno Local, para tratar dos asuntos contidos na Orde do Día, coa asistencia dos Sres Concelleiros: D. José Manuel Neira Castro, D. Ricardo Núñez Valcárcel e D.Carlos Fernández Díaz.

Preside a Sesión o Sr. Alcalde D. Eladio Capón López, e actúa como secretario o titular D. José López Castro.

Aberto o acto pola Presidencia dase conta dos seguintes asuntos.
1º.-LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O DIA VINTE E DOUS DE MARZO DE DOUS MIL TRECE.

2º.- DECRETO Nº 68 SOBRE DENUNCIA POR INFRACCIÓN Á SEGURIDADE VIAL DE CAMILO BLANCO RODRIGUEZ.

3º.-PERSOAL:

ESCRITO DE D. MIGUEL POSE FUENTES, DIRECTOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO “RAMÓN PIÑEIRO V”, SOBRE VACACIÓNS ALUMNOS, MONITORES, PERSOAL ADMINISTRATIVO E DIRECTOR.

4º.-DEVOLUCIÓN DE AVAIS:

-ESCRITO DE GORETTY LOUREIRO MARTINEZ, SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN DO AVAL Nº 0191 3000101921, OBRA “AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AL NÚCLEO RURAL DE VILLAESTEVA Y VILARÍN”.

-SOLICITUDE DO BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., SOBRE DE VOLUCIÓN AVAIS nº 940064, CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO ASFALTICO DEL CAMINO DE LÁNCARA A ARMEA POR SAN PEDRO”; Nº 940012 CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO DE LA PISTA DE MATO A OUTEIRO Y SUBQUINTA”; Nº 940063 OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LANCARA-PIQUEIRA Y OTRAS”; Nº 940014 CORRESPONDENTE A OBRA “REIGO ASFALTICO DE LA PISTA DESDE LA CARRETERA DE BECERREÁ POR SAA A CASA BALADO”; Nº 940013 CORRESPONDENTE A OBRA “RIEGO ASFALTICO DE LA PISTA DE VILLOUZAN A AIREXE”; Nº 940011, CORRESPONDENTE A OBRA “REVISIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A PUEBLA DE SAN JULIÁN, 1º FASE”; Nº 94001 CORRESPONDENTE A OBRA “PAVIMENTACIÓN, RUA Y ESCALINATA DE RAMÓN PIÑEIRO” E nº 940007 CORRESPONDENTE A OBRA “SERVICIOS BÁSICOS RÚA RAMÓN PIÑEIRO Y ESCALINATA 1ª FASE”.

5º.-LICENCIA DE OBRAS MENORES:

-JOSÉ SANGIL FERNÁNDEZ, “DESMANTELAMIENTO E POSTERIOR REHABILITACIÓN DO TELLADO DUN TENDAL ANEXO A CASA”, EN SEOANE SANTALLA DE LAGOS.

-MANUEL FRANCISCO BANDE NEIRA, CORRECIÓN ERRO NA SOLICITUDE DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 24-10-2012.

6º.-ESCRITO DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ, SOLICITANDO QUE OS RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS CORRESPONDENTES AO TALLER MECÁNICO, SITO EN PZ. CUARTEL DE POBRA DE SAN XIAO, CONTINUEN A NOME DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ.

7º.-CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, INFORMACIÓN SOBRE O TRÁMITE DE IMPACTO AMBIENTAL, CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE MURO, OLEIROS, RONFE, VILAMBRAN E LARÍN.

8º.-TROCO DE TITULARIDADE.

-ESCRITO DE Dª FRANCISCA VILLANUEVA DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE “SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L.” PARA TROCO DE TITULARIDADE DO ESTABLECEMENTO SITO EN BENIGNO QUIROGA Nº 40 BAIXO, POBRA DE SAN XIOA.

-COMUNICADO DE NOME DE LEITE RÍO S.L., PASANDO A GRUPO LECHE RIO S.A.

9º.-ESCRITO DE SOLICITUDE DE MANUEL LÓPEZ MAGDALENA, PARA DAR DE BAIXA O RECIBO DE LIXO CORRESPONDENTE A CASA-VIVENDA DE GALLEGOS Nº 4.

10º.-ENTRONQUES DE AGUA:

-SOLICITUDE DE DON CONSTANTINO MOURELO QUIROGA, PARA EFECTUAR UN ENTRONQUE A REDE XERAL PARA SUMINISTRO DA CASA-VIVENDA SITA EN SANTA MARÍA DE LAMA S/N.

-SOLICITUDE DE ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ, PARA ALTA NO SUMINISTRO DE AGUAS PARA VIVENDA SITA EN SANTA MARÍA DE LAMA Nº 5.

11º.-SOLICITUDE A DEPUTACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRESTES DE SAF BÁSICO NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE LUGO 2013.

12º.-RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR D. MANUEL SANTÍN FRANCO, CONTRA IMPAGO DE RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS EXERCICIO 2010.

13º.-RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR DON ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ, CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

14º.-ASUNTO ASCENSOR CASA DO CONCELLO OFERTAS, VALORACIÓN TÉCNICA FEITA POR DON MIGUEL POSE FUENTES.

15º.-FACTURA Nº 4241 DE MANUEL LÓPEZ LÓPEZ INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.

16º.-NATURAL PROJECT, PRESUPOSTO FOCOS PAVILLÓN.

17º.-APROBACIÓN DE GASTOS:

A)FACTURAS CONCELLO MES DE FEBREIRO.

B)FACTURAS OBRADOIRO DE EMPREGO,REXISTRADAS NO MES DE MARZO.
1º.-LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O DIA VINTE E DOUS DE MARZO DE DOUS MIL TRECE.

Visto o borrador da acta da sesión celebrada o día vinte e dous de marzo de dous mil trece, este foi aprobado por unanimidade de tódolos asistentes.

2º.- DECRETO Nº 68 SOBRE DENUNCIA POR INFRACCIÓN Á SEGURIDADE VIAL DE CAMILO BLANCO RODRIGUEZ.

Visto o decreto nº 68 sobre notificación a D. Camilo Blanco Rodríguez da denuncia por infracción a seguridade vial. .

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

Darse por enterada de dito decreto, ratificando o mesmo.

3º.-PERSOAL:

ESCRITO DE D. MIGUEL POSE FUENTES, DIRECTOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO “RAMÓN PIÑEIRO V”, SOBRE VACACIÓNS ALUMNOS, MONITORES, PERSOAL ADMINISTRATIVO E DIRECTOR.

Visto o escrito presentado por D. Miguel Pose Fuentes, sobre solicitude de vacacións para alumnos, persoal docente, administrativo e dirección do Obradoiro Ramón Piñeiro V:

-Alumnos e persoal docente: do 14 ao 28 de xuño ambos inclusive

-Administrativa: 22 ao 28 de abril e do 20 ao 27 de maio.

-Director: do 3 ao 17 de xuño ambos inclusive.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Conceder vacacións ós alumnos, persoal docente,administrativo e dirección do Obradoiro Ramón Piñeiro V, co seguinte calendario:

-Alumnos e persoal docente: do 14 ao 28 de xuño ambos inclusive

-Administrativa: 22 ao 28 de abril e do 20 ao 27 de maio.

-Director: do 3 ao 17 de xuño ambos inclusive.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

2º.-Notificar este acordo ao Director do Obradoiro Miguel Pose Fuentes.

4º.-DEVOLUCIÓN DE AVAIS:

-ESCRITO DE GORETTY LOUREIRO MARTINEZ, SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN DO AVAL Nº 0191 3000101921, OBRA “AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AL NÚCLEO RURAL DE VILLAESTEVA Y VILARÍN”.

Visto o escrito presentado por Dª Goretty Loureiro Martínez, con D.N.I. Nº 33547246-K, solicitando a devolución do aval nº 0191 3000101921, por importe de 2.588,91 €, presentado para a execución da obra : acondicionamiento y mejora de los acceso a los núcleos de población de Villaesteva y Villarín”.

Visto que o aval figura a nome de Goretty Loureiro Martínez, cando en realidade é Goretty Loureiro López, tendo un erro no segundo apelido, si ben o D.N.I. é correcto.

Visto o informe de fin de período de garantía de data 15-03-2013.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

Devolver a Dª Goretty Loureiro López o aval nº 0191 3000101921, por importe de 2.588,91 €, correspondente a obra : acondicionamiento y mejora de los acceso a los núcleos de población de Villaesteva y Villarín

-SOLICITUDE DO BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., SOBRE DE VOLUCIÓN AVAIS nº 940064, CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO ASFALTICO DEL CAMINO DE LÁNCARA A ARMEA POR SAN PEDRO”; Nº 940012 CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO DE LA PISTA DE MATO A OUTEIRO Y SUBQUINTA”; Nº 940063 OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LANCARA-PIQUEIRA Y OTRAS”; Nº 940014 CORRESPONDENTE A OBRA “REIGO ASFALTICO DE LA PISTA DESDE LA CARRETERA DE BECERREÁ POR SAA A CASA BALADO”; Nº 940013 CORRESPONDENTE A OBRA “RIEGO ASFALTICO DE LA PISTA DE VILLOUZAN A AIREXE”; Nº 940011, CORRESPONDENTE A OBRA “REVISIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A PUEBLA DE SAN JULIÁN, 1º FASE”; Nº 94001 CORRESPONDENTE A OBRA “PAVIMENTACIÓN, RUA Y ESCALINATA DE RAMÓN PIÑEIRO” E nº 940007 CORRESPONDENTE A OBRA “SERVICIOS BÁSICOS RÚA RAMÓN PIÑEIRO Y ESCALINATA 1ª FASE”.

Visto o escrito presentado por Banco Popular Español S.A, solicitando a devolución de : aval nº 0216 940007, correspondente a obra “servicios básicos rúa Ramón Piñeiro y escalinta 1ª fase”; aval nº 0216 940001, correspondente a obra “pavimentación, rúa y escalinatas de Ramón Piñeiro”; aval nº 0216 940011, correspondente a obra “revisión del abastecimiento de aguas a Puebla de San Julián, lª fase”; aval nº 0216 940012, correspondente a obra “afirmado de la pista de Mato a Outeiro y Subquinta”; aval nº 0216 940014, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista desde la carretera de Becerrá por Saá a Csa Balado”; aval nº 0216 940013, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista de Villouzan a Airexe”; aval nº 0216 940063, correspondente a obra “acondicionamiento del camino de Láncara-Piqueira y otras” e aval nº 0216 940064, correspondente a obras “Afirmado asfaltico del camino de Láncara a Armea por San Pedro”.

Visto que nos expediente figuran os avais.

Visto que estes avais son do ano 1994, polo que o período de garantía está sobradamente pasado.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

Devolver os avais : aval nº 0216 940007, correspondente a obra “servicios básicos rúa Ramón Piñeiro y escalinta 1ª fase”; aval nº 0216 940001, correspondente a obra “pavimentación, rúa y escalinatas de Ramón Piñeiro”; aval nº 0216 940011, correspondente a obra “revisión del abastecimiento de aguas a Puebla de San Julián, lª fase”; aval nº 0216 940012, correspondente a obra “afirmado de la pista de Mato a Outeiro y Subquinta”; aval nº 0216 940014, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista desde la carretera de Becerrá por Saá a Csa Balado”; aval nº 0216 940013, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista de Villouzan a Airexe”; aval nº 0216 940063, correspondente a obra “acondicionamiento del camino de Láncara-Piqueira y otras” e aval nº 0216 940064, correspondente a obras “Afirmado asfaltico del camino de Láncara a Armea por San Pedro”.

5º.-LICENCIA DE OBRAS MENORES:

-JOSÉ SANGIL FERNÁNDEZ, “DESMANTELAMIENTO E POSTERIOR REHABILITACIÓN DO TELLADO DUN TENDAL ANEXO A CASA”, EN SEOANE SANTALLA DE LAGOS.

Vista a solicitude presentada por D. José Sangil Fernández , provisto del D.N.I. Nº 33717532-S, para desmantelamiento e posterior rehablitación do tellado dun tendal anexo a casa, sito en Seoane-Santalla de Lagos, cun orzamento de 2.400,00 €

Visto o informe favorable da arquitecto técnico municipal que di :

“Que as obras que pretende realizar cinguiranse a substitución do material de cubrición por lousa do país, similar a existente e ocasinalmente o entaboado se fose o caso, sin que afecte a estructura, nin supoña alteración algunha do volumen, das condicións de posición, nin das características estéticas e compositivas das fachadas, debendo consistir en obras de escasa entidade e técnica constructiva sinxela”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Conceder licenza municipal a D. José Sangil Fernández, para desmantelamiento e posterior rehablitación do Tellado dun tendal anexo a casa, sito en Seoane-Santalla de Lagoa.

2º.- Practicar a liquidación seguinte:

Licencia de obra :(2.400,00 X 3,1 %)= 74,40 €

Bonificación (74,40X 35% = 26,04 )

Total a pagar 48,36 €
Taxa municipal sobre licenza urbanística de 25,00 €, debendo xustificar o pago no momento da entrega da certificación.

3º.-A licenza concedese salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiros.

4º.- A taxa debe ser ingresada antes de retirar a certificación deste acordo. E o resto de liquidacións nos prazos indicados.

5º.-Concedese un prazo de 6 meses para iniciar as obras, e un prazo de 2 anos para rematalas.

-MANUEL FRANCISCO BANDE NEIRA, CORRECIÓN ERRO NA SOLICITUDE DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 24-10-2012.

Visto que con data 3-08-2012, foi rexistrada co nº 1163, a solicitude de licenza de obra menor a nome de Manuel Francisco Bande López.

Visto que con data 24-10-2012 a Xunta de Goberno Local concedeulle licenza de obra menor a D. Manuel Francisco Bande López.

Visto que na solicitude existe un erro no segundo apelido.

Visto que con data 01-04-2013, rexistro de entrada nº 488, presentou presuposto correxido a nome de Manuel Bande Neira., provisto del D.N.I. Nº 33815903-S

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Conceder a D. Manuel Bande Neira licenza municipal para “retellado dunha vivenda sita na rúa Benigno Qurioga Nº 77 de Pobra de San Xiao, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiros e con suxeción o informe da arquitecto técnico municial.

2º.-Non sufrindo modificación o resto do acordo de data 24-10-2012, sobre este asunto

6º.-ESCRITO DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ, SOLICITANDO QUE OS RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS CORRESPONDENTES AO TALLER MECÁNICO, SITO EN PZ. CUARTEL DE POBRA DE SAN XIAO, CONTINUEN A NOME DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ.

Visto o escrito presentado por D. Julio López López, provisto do D.N.I. Nº 33858456-M, no que pon de manifesto:

“Primero.-Que ha recibido acuerdo de ese Concello en el que se aprueba el cambio de licencia de titularidad del taller mecánico sito en Pz. Cuartel de Puebla de San Julián a nombre de José Manuel López López, arrendatario del local.

Segundo.-Que en la misma se requiere que se llevan a cabo los cambios necesarios para que los recibos de agua, basura y sumideros pasen a nombre de José Manuel López López.

Tercero.-Que solicito que se mantengan los recibos a mi nombre, sin que se lleve a cabo cambio alguno, siendo yo responsable del pago de los mismos tal y como se venía haciendo hasta la fecha”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Que os recibos de auga, lixo e sumidoiros correspondentes ao taller mecánico sito en Pz. Cuartel Nº 56 de Pobra de San Xio se emitan a nome de Julio López López, quen segue sendo o propietario do local.

2º.-Remitir certificación deste acordo a D. Julio López López e a D. José Manuel López López.

3º.-Remitir certificación deste acordo ó funcionario D. Gerardo Sobrado Ventosinos, encargado de confeccionar os padróns e a D. José Luis Varela Fernández, encargado de tomar as lecturas.

7º.-CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, INFORMACIÓN SOBRE O TRÁMITE DE IMPACTO AMBIENTAL, CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE MURO, OLEIROS, RONFE, VILAMBRAN E LARÍN.

Visto o escrito remitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, sobre trámite de impacto ambiental no proxecto concentración parcelaria de Muro, Oleiros, Ronfe, Vilambrán e Larín.

Visto que o prazo para emitir o informe é dun mes, contado a partir de recepción da documentación., que tivo entrada neste Concello o 21-03-2013.

Visto que nas parroquias onde se proxeta a concentración parcelaria poden existir elementos catalogados

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

Requerir copia do plan xeral atraves de CD, no que se incluia a relación de elementos catalogados das parroquias de Muro,Oleiros,Ronfe,Villambrán e Larín, así como todo o relacionado co impacto ambiental que poida haber no plan xeral.

8º.-TROCO DE TITULARIDADE.

-ESCRITO DE Dª FRANCISCA VILLANUEVA DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE “SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L.” PARA TROCO DE TITULARIDADE DO ESTABLECEMENTO SITO EN BENIGNO QUIROGA Nº 40 BAIXO, POBRA DE SAN XIOA.

Vista a solicitude presentada por Dª Francisca Villanueva Díaz, con D.N.I. Nº 39126581-Q, en representación da sociedade SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L. con CIF: B27437839, para troco do establecemento sito en Benigno Quiroga Nº 40 baixo de Pobra de San Xiao.

Visto o acordo tomado pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 26-12-2012.

Visto que no expediente figuran os xustificantes de pago de tódalas debedas pendente, ata esta data.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Conceder o troco de titularidade do establecemento de “Supermercado sito en Benigno Quiroga Nº 40 bajo a nome de SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L., que figuraba a nome de Supermercado Espuma C.B.

2º.-Practicar un liquidación de 30,00 €, correspondente a taxa por troco da titularidade.

3º.-Que os recibos de auga lixo e sumidoiros pasen a nome de Supermercado Villanueva S.L., con CIF: B27437839.

4º.-Comunicarlle este troco de recibos ó encargado da auga D. Luís Varela Fernández e ó encargado de confeccionar os padróns D. Gerardo Sobrado Ventosinos, para que faga as modificacións oportunas, con efectos a data deste acordo.

5º.-Dar traslado deste acordo ao propietario do local D. Arturo Sobrado Castro e a Dª Francisca Villanueva Díaz, representante do supermercado Villanueva S.L.
  1   2   3

similar:

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconActa de la sesion ordinaria de la mancomunidad de municipios del...

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconActa de la sesión Ordinaria celebrada por la junta de gobierno local...

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconActa de la sesion ordinaria del pleno del ayuntamiento de colmenarejo...

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconNº 2 acta de la sesión ordinaria del pleno dia 30 de marzo de 2012

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece icon1. aprobación acta 9º sesión ordinaria de fecha 22. 03. 06

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconNº 7 acta de la sesión ordinaria del pleno dia 4 de septiembre de 2013

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconEn la ciudad de Mendoza a los once días del mes de marzo de dos mil...

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconSEÑor proponente por un error al momento de la publicacion se publico...

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconSantiago, trece diciembre de dos mil cuatro

1º. lectura e aprobacióN, si procede, do borrador da acta da sesión celebrada o dia vinte e dous de marzo de dous mil trece iconSantiago, trece de julio de dos mil doce
Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
p.se-todo.com